I. CĂN CỨ TỔ CHỨC THI

Theo công văn số 468/BGDĐT-QLCL ngày 20/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Nội dung đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (rút gọn).

Download Đề án tại đây! 

Nguồn: Đại Học Ngân Hàng.